Voimassaolon alku: 02.05.2023


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pyssykylän Uistelijat ry ja sen kotipaikka on Sodankylä.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kalastuskulttuurin edistäminen sekä ylläpitää ja kehittää vetouisteluharrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kalastustapahtumia, - näytöksiä ja - kilpailuja,koulutustilaisuuksia,
jäsenilleen kalastus- ja tutustumismatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekäharjoittaa nuorisotoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaatoimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Toimeenpanee, asianmukaisenluvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi kuulua alansa järjestöihin.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksentarkoituksen ja säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jokahaluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksenkokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai senpuheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsamaksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymälläsitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanutyhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta - ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut neljä varsinaista jäsentä, sekä vuodeksikerrallaan valitut kaksi varajäsentä. Vuosittain on varsinaisista jäsenistä erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisetvalitaan arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaansihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtajaon läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tairahastonhoitaja, kukin yksin.
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettavatoiminnantarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tuleeantaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana, kuitenkinviimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksentai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muunteknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihenolevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitähallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä (18 v) varsinaisella jäsenellä,kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessaläsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota onkannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissakuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennenkokousta, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse taitekstiviestillä. Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa, on esitettävähallitukselle kirjallisesti seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. hyväksytään kokoukselle esityslista
6. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, ja toiminnantarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle sekä varajäsenet
11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessavähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittavasääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseenpurkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksikäytetään sen varat samaan tarkoitukseen.